Castellano - Galego

VigoEmprende

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS CONFORME AO RGPD


Responsable: AYUNTAMIENTO DE VIGO - CIF: P3605700H, domicilio en Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo (Pontevedra). Teléfono: 986810100, e-mail: 010@vigo.org.

Datos persoais obxeto do tratamento: Son obxeto de tratamento os datos persoais recollidos nos formularios.

Finalidade: Recibir asesoramento e información dentro do “Servizo a pemes e emprendedores do proxecto Vigo Vertical”. Os datos persoais trataranse coa finalidade de que os usuarios rexistrados no servizo poidan acceder de forma personalizada aos servizos do proxecto, así como os servizos interactivos que ofrece a plataforma. Ademais, os datos serán usados de forma anónima para obter datos estatísticos que axuden a mellorar a xestión do servizo.

Prazo de conservación dos datos: Os datos conservaranse mentres o usuarios non solicite a Baixa no servizo. O Concello de Vigo almacenará os datos durante o prazo do servizo e o tempo que a lei esixe para atender posibles responsabilidades legais.

Lexitimación: O usuario presta o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos persoais para as finalidades indicadas.

Destinatarios: Non cesión a terceiros dos datos persoais, excepto nos casos legalmente previstos.

Dereitos:O usuario pode solicitar o exercicio dos seguintes dereitos.

Para exercer os seus dereitos, o usuario deberá remitir unha solicitude por correo electrónico a 010@vigo.org, ou ben por correo postal a Praza do Rei, 1 - 36202 Vigo. Aportando a documentación que acredite a súa identidade.

INICIATIVA FINANCIADA POR

Concellería de emprego Vigo Vertical Ministerio de Facenda FEDER